Dějepisná exkurze – Den na Velké Moravě

Žáci 7. ročníku strávili v pátek 22. září příjemné čtyři hodiny v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Byl pro ně připraven opravdu nabitý a pestrý program s názvem Den na Velké Moravě. Nejprve se ve vnitřní expozici pavilonu II seznámili se stručnou historií hradiště a s životem obyvatel Velké Moravy. Poté si prohlédli dobový tábor, v němž byli seznámeni s raně středověkými technikami výroby oděvů, šperků, zbraní i zbroje. Ve stáncích si nakoupili prstýnky, náramky či kožené přívěsky na klíče. Líbila se jim bojová ukázka udatných knížecích družiníků a jejich protivníků. Odvážlivci vystoupali po točitých schodech na rozhlednu, která je součástí návštěvnického centra a odkud byl při hezkém slunném počasí krásný výhled na celý areál. Součástí programu byl také fotokoutek a opékání špekáčků na připraveném ohništi, střílení z luku a hra „drveník“. Obě aktivity se žákům velmi líbily a celé dopoledne si parádně užili.

Projektový den K vodě s rybářem – 6. ročník

V rámci projektového dne navštívili žáci 22. září lokalitu Mokroňovsko, kde je členové zájmového spolku Pro přírodu a myslivost seznámili s ekosystémem mokřadů, jejich významem pro trvale udržitelný rozvoj biodiverzity. Žáci se ve skupinách střídali na jednotlivých stanovištích. Ta byla zaměřena na obojživelníky, sladkovodní ryby, na historii založení mokřadu Mokroňovsko a také si žáci osvojili pojmy související s danou problematikou v anglickém jazyce.

Řízky nemusí být jen kuřecí!

V pracovních činnostech se zaměřujeme na získávání dovedností, které můžeme uplatnit v každodenním životě. Počasí přímo vybízelo k tomu být venku, pracovat s hlínou. Teplé září je ideální dobou pro množení rostlin. Mladé řízky stihnou zakořenit, než se zhorší počasí a budou se muset schovat na slunné, ale chladné místo. Převážet pro 24 holek z osmé třídy muškáty do školy nebylo reálné, takže jsme se vypravily na dvorek, kde jsme se naučily vše kolem řízkování – jak velký musí řízek být, kolik lístků má na něm zůstat, jak hluboko ho zasadit apod. Je připraveno na 200 ks mladých rostlinek! Budeme se snažit je do jara uchovat v dobré kondici, abychom jimi mohly vyzdobit školní dvorek a také zbylo něco pro holky domů. Další fotky tedy očekávejte na jaře! Věříme, že se nám to podaří! Velkou radost už máme teď – učíme se soběstačnosti, podporujeme udržitelnost…vždyť  koupit si na jaře nový muškát, to umí každý. 

Sázení stromů

Třetí týden v září v rámci pracovních činností zasázeli chlapci z 8. B v okolí nové přírodní učebny tři japonské sakury. Jsou náhradou za pokácený kaštan, který musel ustoupil nové učebně. Již teď se těšíme na jaro, kdy japonské třešně, jak se sakurám přezdívám, nádherně pokvetou.

Adaptační program KROK 6.A a 6.B

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. proběhly v naší škole adaptační programy pro žáky nově vzniklých šestých tříd. Programy opět vedly lektorky z Občanského sdružení KROK z Kyjova. Hlavním úkolem adaptačního programu bylo, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si co nejvíce příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily, jak spolu komunikovat, jak se vzájemně respektovat. Adaptační program se žákům líbil a my věříme, že se šesťáci ve škole úspěšně zadaptují. 

Program Replug me - 8. A, 8. B

V pondělí 11. září se uskutečnily preventivní programy od agentury Replug me pro naše osmáky. Dvouhodinový program byl zaměřen na digitální svět a zajímavou formou ukazoval našim žákům, jaká na ně číhají překvapení v digitálním světě, jak se sociální sítě propisují do jejich životů a že mají možnost aktivně ovlivňovat své chování v digitálním světě. Lektorka vedla žáky k pochopení, že je lepší moudře používat to, co nám přináší užitek a nebýt jen tupý konzument všeho, co nám sociální sítě naservírují v touze po výdělku marketingových agentur, které jim platí. Inovativní přístup agentury Replug me byl pro naše žáky přínosem, zakazovat a moralizovat umí kde kdo, ale vést k zamyšlení má opravdovou a doufáme, že trvalou hodnotu. Program se žákům líbil, byl zajímavý, poučný a jiný.

Adaptační program žáků 1. a 5. ročníku

První zářijový týden proběhl adaptační program mezi žáky 1. a 5. ročníku. Ve středu 6. 9. 2023 kamarádi z 5. třídy nejdříve naše prvňáčky provedli v malých skupinkách po budově školy a poté si společně pohráli ve školní družině. V pátek 8.6. 2023 si žáci z 5. třídy připravili pro prvňáčky hravé disciplíny. Ty probíhaly v tělocvičně, na školním hřišti a v nové přírodovědné učebně. Prvňáčci procházeli jednotlivé disciplíny ve skupinkách spolu s páťáky a za splnění každé vždy obdrželi razítko. Na konec dostal každý sladkou odměnu a diplom. Dle reakcí dětí se obě části adaptačního programu velmi vydařily. Líbily se dětem jak z první, tak z páté třídy. Během celého měsíce září pak funguje také ranní služba, kdy páťáci doprovází své mladší kamarády z šatny do třídy, chystají jim pomůcky a vodí je do školní kuchyňky na svačinky. Přejeme prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo!

Výuka českého jazyka v přírodě

Na začátku školního roku jsme využili velmi hezkého počasí k výuce českého jazyka v přírodě. Žáci všech ročníků 2. stupně měli možnost zopakovat si učivo z minulého školního roku. Soutěžili ve skupinách, hledali otázky a snažili se co nejvíce z 50 otázek správně zodpovědět. Během další hodiny českého jazyka proběhlo vyhodnocení soutěže a společné zopakování všech soutěžních otázek. Je třeba je za práci pochválit, všichni se dle svých schopností snažili.

Mezitřídní spolupráce 6. a 9. ročníku

Ve středu 6. září proběhl adaptační program žáků 6. A a 6. B třídy ve spolupráci se žáky tříd 9. A a 9. B. Přechod na 2. stupeň základní školy nemusí být pro žáky právě jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé, a pro některé je to dokonce přechod na úplně novou školu. Proto vznikl náš adaptační program. Žáci 9. A si vzali pod patronát žáky 6. A a žáci 9. B třídu 6. B. Deváťáci provedli šesťáky po celé škole, radili jim, kde koho a co najdou, seznámili je s výukovými programy v počítačové učebně, v hudebně zavzpomínali na akce minulého školního roku a také se snažili mladší spolužáky nalákat na akce tohoto školního roku. Deváťáci své mladší spolužáky seznámili také s jednotlivými vyučujícími a s pravidly, kterými se žáci naší školy řídí. Snad se šesťákům přechod na 2. stupeň úspěšně podaří.

Slavnostní otevření venkovní přírodní učebny 

Splnil se nám sen a v úterý 5. září jsme slavnostně otevřeli novou výukovou učebnu v areálu základní školy, která díky moderním technologiím a pomůckám umožní nové a netradiční formy výuky nejen v přírodovědných předmětech všem žákům naší školy. Učebna byla financována z prostředků IROP ze 4. výzvy. Na slavnostní otevření přijali pozvání osobnosti z politického i veřejného dění - poslanec Mgr. Martin Hájek, senátorka Ing. Eva Rajchmanová, ambasadoři učeben Archimedes Taťána Kuchařová, MISS WORLD, Tomáš Zástěra, moderátor rádia Evropa 2, rodačka z Hovoran, podnikatelka Marika Sokol, asistentka zakladatele aplikace Záchranka Marie Brindzáková. Velké díky patří MAP ORP Kyjov, zřizovateli školy a všem zaměstnancům školy. 

Slavností zahájení školního roku 

V pondělí 4. září jsme všichni společně na školním hřišti zahájili nový školní rok 2023/2024. Přivítat žáky přišli starosta obce Ing. Michal Šurýn, pan farář Mgr. Milan Werl, Ph.D.  a duchovní Mgr. Michal Devečka Ph.D. Na svůj první školní den bude vzpomínat 22 prvňáčků a jejich třídní učitelka Mgr. Eliška Eimutová.

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male