Umíš se učit?

(převzato z www.ppp-hodonin.eu)

Žáci! Tento materiál je určen především vám, kteří chodíte do 6.- 9. třídy. Dobře si uvedené pokyny pročtěte, dejte je přečíst i svým rodičům a požádejte o vysvětlení toho, čemu jste
nerozuměli. Plně se teď na čtení soustřeď a nad každou větou se dobře zamysli!


Pamatuj:
Ani ten, kdo má výbornou paměť, si nepamatuje všechno stejně dobře a stejně rychle.
Dobré zapamatování je ovlivněno řadou činitelů, kterými jsou:
Zájem - při práci konané se zájmem postupujeme rychleji a méně se unavíme. Větší
množství poznatků si zapamatuje ten, kdo o ně projeví zájem. Nenech se do učení nutit!
Soustředění pozornosti - je klíčem k dobrému zapamatování učiva. Soustředěni pozornosti je třeba cvičit, denně po malých dávkách (10 minut), které postupně zvyšujeme až na 20 - 25 minut.
Chtění („chci") - jestliže něco chci dělat, něčeho chci dosáhnout, pak se činnost změní v radost a hru. Jestliže si chci něco zapamatovat, naučit se něčemu, znamená, že se o to zajímám.
Vůle - největší pocit uspokojení ti přinese, naučíš-li se poručit sám sobě. „Musím" tak bude tvou hnací silou, na rozdíl od „musíš".


Získat zájem o učení, chuť naučit se i látce v málo oblíbeném předmětu, je možné
následujícím způsobem:
Každý předmět má různé stránky, zamysli se nad nimi, hledej a uvidíš, že v něm najdeš i
pro sebe něco zajímavého, že se ti bude zdát sympatičtější, než dosud.
Zájem o předmět ti pomůže vzbudit poutavá knížka nebo vzrušující román. Požádej o radu
(učitele, rodiče, pracovníky v knihovně), co by sis měl přečíst.
Soustředění pozornosti cvič na předmětu, který nemáš právě v oblibě. Důležité je provádět cvičení pravidelně každý den - i když druhý den nemáte tento předmět na rozvrhu.
Zpočátku to pro tebe bude znamenat velké vypětí vůle, postupně - protože začneš látku
chápat - získáš o předmět zájem.
Pro učení je velmi důležité pochopení toho, čemu se mám naučit. Zapamatovat si to, čemu nerozumím, je velmi obtížné. Snaž se látku vždy nejprve pochopit a pak se jí teprve uč. V chápání učiva ti pomohou učitelé, rodiče, spolužáci, příručky, slovníky a různé encyklopedie (je tedy výhodou, když máš alespoň trochu vybavenou knihovničku). Než požádáš o pomoc, snaž se látku pochopit vlastním úsilím, prostě snaž se vždy „přijít věci na kloub". Teprve tam, kde tvé síly nebudou stačit, požádej o pomoc a ptej se! Víš, jak si zkontroluješ, jestli jsi učivo pochopil? -
Správně jsi učivo pochopil teprve tehdy, až jej dokážeš opakovat vlastními slovy.
Také si naříkáš na špatnou paměť? Domníváš se, že tak velké množství učiva si nelze
zapamatovat? Nevěř tomu. I umění zapamatovat si je možné se naučit.


Nejlépe se pamatuje:
-vědomosti získané při nějaké činnosti
-učíme-li se podle osnovy, kterou si sami sestavíme (viz dále pokyny pro sestavování osnovy)
-jestliže se něčemu skutečně chci naučit
-když si naučenou látku občas zopakuji v různou denní dobu
-učím-li se po částech a nahlas
-jsem-li při učení v dobré náladě
-dokáži-li správně postihnout, postřehnout návaznost učiva
Snáze se budeš učit, naučíš-li se sestavit si osnovu nebo zápis. Uč se s tužkou v ruce!

Postup při sestavování osnovy:
-přečti si pomalu a pozorně, souvisle celý text (nedej se při čtení ničím vyrušit)
-čti podruhé a tužkou podtrhávej důležitá slova - taková, která něco říkají
-z podtrhaných bodů sestav a napiš řadu hesel - osnovu
Pak už se uč pouze tak, že si budeš látku podle osnovy přeříkávat. Opakovaným čtením
celého textu by ses dále zbytečně zdržoval.
Látku si podle osnovy přeříkej svými slovy alespoň dvakrát. Mezi opakováním si dopřej
krátkou přestávku (3-5 minut). Nakonec je dobré si látku zopakovat svými slovy zpaměti i bez osnovy.

Při přípravě na vyučování zachovávej tyto zásady:
-neuč se hned následně po sobě předmětům, které mají k sobě blízko, jsou si nějak
podobné (například matematika a fyzika). Zvol takové pořadí předmětů, aby za sebou
následovaly ty, které jsou svým charakterem od sebe odlišné, např. vhodné je pořadí Čj,
M, D, F, Z. začínej vždy těmi předměty, které se ti zdají obtížné, které nemáš tolik rád > po vyučování si přečti látku, která byla toho dne vyložena. Až se ji budeš dodatečně důkladně učit, uvidíš, že ti učení půjde snáze.


Několik zásad na závěr:
1. Než se pustíš do učení, připomeň si něco příjemného (např. dnes jsem dostal jedničku, až se naučím, půjdu si hrát nebo do sportovního kroužku, do kina apod., v neděli mé čeká výlet,
jednou budu letcem nebo lékařem apod.). Prostě obstarej si příjemnou náladu pomocí
příjemných myšlenek.
2. Uč se v dobře vyvětrané místnosti, přiměřeně vytopené (ne přetopené) a v pohodlném,
volném, netísnícím oblečení.
3. K učení sedej vyspaný a přiměřeně sytý (ne přejedený a ne hladový).
4. Mezi učením dělej přestávky, ale příliš se při nich nerozptyluj. Dívej se z okna, protáhni se, na chvíli si lehni se zavřenýma očima, ale neposlouchej rádio, nedívej se na televizi, nehraj hry na počítači, nezačti se do napínavé knížky atd..
5. Intenzivní učení se nové látce pravidelně střídej s opakováním starší látky.
6. V průběhu učení si o některé přestávce zacvič - zrychlíš si tím krevní oběh a získáš energii pro další práci.
7. Při učení se vždy zamýšlej nad tím, kde a jak se dá v praxi použít vědomostí, které si
právě osvojuješ.
Zkus se řídit uvedenými pokyny a uvidíš, že ti učení půjde snáze. A kdybys přece jen narazil na problém, s nímž si nebudeš vědět rady, obrať se na rodiče, učitele, výchovného poradce na škole nebo psychologa v pedagogicko-psychologické poradně.

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male