iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

BŘEZEN - DUBEN

od 11.3. uzavření školy z nařízení vlady do odvolání

Logo_opvk_male

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021

V záložce dokumenty je zveřejněno Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021.

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. Nadále bude pokračovat distanční výuka bez online formy.

Budeme se řídit pokyny MŠMT k dodržování všech hygienických a organizačních opatření viz odkaz - http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

 Dle těchto pokynů musí zákonný zástupce do 18. 5. vyjádřit zájem o docházku svých dětí do školy (viz odkaz na dotazník). Pozdější nástup do skupiny není možný.

Provoz pro žáky 1. stupně bude denně v pondělí až pátek od 7.45 do 15.00.

Předpokládáme 7. 45 – 11.30 vzdělávací aktivity, po obědě do 15.00 zájmové aktivity.

Dobu a způsob vyzvedávání dětí určíte v dotazníku.

 V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 25. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz).

 Hygienická opatření:

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • při vyzvedávání žáků platí také zákaz vstupu do školy doprovázejícím osobám
 • po příchodu do školy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se přezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků (svačiny i obědy) bude zajištěno
 • v případě příznaků infekce dýchacích cest neposílejte děti do školy
 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušek)
 •  Škola musí vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem     k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.

 Odkaz na dotazník o účasti žáků:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUNDhXQk1SVFpITTU5R0NVQlNITDNPSkZKVy4u

 Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BLa6sNdL2tpgdMB1Td_mgyg?e=kelyEz

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole - příprava k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

od 11. května bude probíhat příprava na přijímací zkoušky pro vaše děti. Dle pokynů MŠMT musíte do 7. 5. rozhodnout, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. (viz odkaz na dotazník)

V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 11. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení. (viz odkaz) Pozdější nástup do skupiny není možný.

 Příprava z českého jazyka a matematiky bude probíhat

 v pondělí a ve středu od 8.00 – 11.00 hodin.

Ostatní předměty budou nadále pokračovat distanční formou.

 Hygienická opatření:

 • po příchodu do školy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se nepřezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků není zajištěno, mohou si přinést svou vlastní svačinu

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Odkaz na dotazník zjištění zájmu o výuku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM1U3T1dUSzU3SUo4NVRSNU5JNUJYRU03RC4u

Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BtHqH3562tTWsSi9UzoxoAA?e=pICZMN

 

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního 2019/2020 budou žáci naší školy hodnoceni známkou na základě klasifikace v únoru a březnu a na základě jejich snahy o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. Vyučující mohou přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí.  Toto hodnocení se netýká předmětů s výchovným zaměřením.

Zápis dětí do mateřské školy

Informace o zápisu dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu dětí do mateřské školy distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte do školy v termínu od 2. 5.        do 16. 5. 2020
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně čestného prohlášení o očkování dětí jsou na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare

podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří základní školy
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy (34gms6p)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
 • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
 • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz                                                                                                                                                                                                                        K žádosti je nutno doložit:
 • rodný list- stačí kopie
 • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci není nutné potvrzení  praktického lékaře.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM O PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Informace k předběžnému zájmu o prázdninový provoz školní družiny ... zde

Domácí výuka

Milí rodiče,

chceme Vám poděkovat za pomoc při domácí výuce Vašich dětí. Víme, že to pro Vás v této době není jednoduchá věc. I pro nás je dlouhodobá domácí výuka něčím novým a věřte, že se snažíme usměrňovat formu a množství úkolů tak, aby to bylo pro žáky i pro Vaše možnosti přiměřené. Neustále mezi sebou komunikujeme, vyměňujeme si zkušenosti a hledáme efektivní způsob této formy výuky. V běžné výuce máme okamžitou zpětnou vazbu od žáků, kterou nyní nemáme. Proto se nebojte kterémukoliv učiteli napsat e-mail přes iškolu a řešte s ním Vaše problémy - zda žák učivu rozumí, zda je množství zaslaných materiálů přiměřené, zda jsou mu jasná veškerá zadání úkolů apod.

Budeme za to vděčni.

Učitelé ZŠ

Informace o zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad doručte do školy v termínu od 1. 4. do 24. 4. 2020 (prosíme o dodání i vyplněného zápisového listu)
 • obě žádosti včetně zápisového listu jste obdrželi na informativní schůzce rodičů předškoláků, pokud je nemáte, jsou také na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare, kopii RL ani OP nevyžadujeme
 • pokud jste již odevzdali vyplněné formuláře ve škole, další pokyny se Vás už netýkají
 • podání je možné následujícími způsoby:
  • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří školy
  • poštou na adresu školy
  • do datové schránky školy (34gms6p)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
  • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
  • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz
 • po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a rodiči

Děkujeme.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Individuální výuka

Od pátku 13. 3. budou žáci i rodiče pravidelně dostávat přes i-školu pokyny k individuální výuce. Úkoly naleznou na záložce KOMUNIKACE a nově přes červenou obálku v horní liště i-školy.

 Aaaaaaiskola(Po kliknutí se obrázek zvětší.)

Tento náhradní způsob výuky je pro žáky závazný.

Apelujeme na rodiče, aby kontrolovali, zda děti plní zadané úkoly.

 

Kdo z žáků nebo rodičů ztratil přihlašovací údaje na i-školu, napište si o ně na školní email zshovorany@email.cz.

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od středy 18. 3. 2020 uzavřena Mateřská škola  v Hovoranech i školní jídelna pro cizí strávníky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat  škola v době od 8 do 12 hodin.